Головне меню

Членство в профспілці

Відповідно до ст.7 Закону України «Про професійні спілки» членами профспілок можуть бути особи, які працюють на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності і видів господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю.Також членами профспілки можуть бути особи, які забезпечують себе роботою самостійно або навчаються.

Громадяни України мають право на основі вільного волевиявлення без   будь-якого дозволу створювати профспілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначених їх статутами, брати участь у роботі профспілок.

     Іноземні громадяни та особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до профспілок, якщо це передбачено їх статутами.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина   (працівника), подана в первинну організацію профспілки. При створенні профспілки прийом до неї здійснюється установчими зборами.

Статутом (положенням) профспілки може бути передбачено  членство в профспілці осіб, зайнятих творчою діяльністю, членів фермерських господарств, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, а також осіб, які навчаються у професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію або тимчасово не працюють.

 Працівник – член профспілки має право:

 • на безкоштовну юридичну допомогу;
 • на правову допомогу в розгляді індивідуального трудового спору з роботодавцем;
 • на сприяння профспілки і її фахівців з питань оплати праці, розміру заробітної плати і своєчасної її виплати;
 • на профспілковий громадський контроль за дотриманням трудових прав членів профспілки;
 • на додаткові гарантії членам профспілки, які входять до виборних колегіальних органів профспілкових організацій;
 • на захист профспілкою у разі необґрунтованого звільнення з роботи, інших несправедливих дій;
 • на допомогу в підготовці заяв, скарг і інших судових документів, необхідних для захисту і відновлення порушених прав членів профспілки;
 • на безкоштовну правову допомогу профспілки в розгляді його питань у суді;
 • на захист члена профспілки при розслідуванні нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, з питань відшкодування шкоди, заподіяної його здоров’ю на виробництві;
 • на оперативний захист його інтересів з інших питань, у тому числі по поліпшенню умов праці на конкретному робочому місці;
 • на матеріальну допомогу у випадках виникнення тяжких життєвих обставин;
 • на користування додатковими пільгами та гарантіями передбаченими  колективним договором;
 • на допомогу в отриманні за рахунок профспілкових коштів пільгової путівки на лікування, оздоровлення і відпочинок для себе і членів сім’ї;
 • на звернення в профком, до будь-якого вищестоящого профспілкового органу для вирішення трудових, соціально-економічних та інших питань;
 •  можливість вільно висловлювати і відстоювати на профспілкових зборах, конференціях свою думку з питань трудових і соціальних відносин.

Крім того, статутом (положенням) профспілки може бути передбачено обмеження щодо подвійного профчленства. Роботодавці не можуть бути членами виборних органів профспілки будь-якого рівня.

Відділ з соціально-економічних питань

ПОНОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТІ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

ПОНОВЛЕННЯ ПРАЦІВНИКА НА РОБОТІ ЗА РІШЕННЯМ СУДУ

Щодо преміювання працівників, на яких накладено дисциплінарне стягнення

До райкому профспілки неодноразово звертались члени профспілок щодо правомірності преміювання працівників, які мають дисциплінарне стягнення.

У відповідь на це питання наводимо повний текст листа Міністерство праці та соціальної політики України «Щодо преміювання працівників, на яких накладено дисциплінарне стягнення».

Докладніше:

МІНІСТЕРСТВО

ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 21.09.2009 р. № 10712/0/14-09/13

Щодо преміювання працівників, на яких накладено

дисциплінарне стягнення

Міністерство праці та соціальної політики України розглянуло лист щодо преміювання працівників, на яких накладено дисциплінарне стягнення, і повідомляє.

Умови оплати праці працівників органів виконавчої влади визначені постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».

Відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 керівникам відповідних органів надане право здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи починаючи з 1 січня 2007 року - у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання відповідного органу залежно від наявних коштів на ці цілі.

Преміювання працівників здійснюється за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання функцій (обов'язків), встановлених положеннями про відповідні органи та посадовими інструкціями, а також з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи.

Положення про преміювання розробляється в органах самостійно, дотримуючись норм Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України № 268 та інших нормативно-правових актів, передбачаючи стимулювання ефективного виконання завдань та функцій працівниками підрозділів відповідного органу.

У положеннях про преміювання визначається коло працівників, на яких поширюється чинність преміальної системи, показники і умови преміювання щодо кожної категорії працівників.

Відповідно до статті 147 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП) за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів дисциплінарного стягнення: 1) догана; 2) звільнення.

Одночасно із застосуванням дисциплінарного стягнення можуть застосовуватися передбачені законодавством заходи впливу, що не є дисциплінарним стягненням, зокрема і позбавлення премії, що передбачена системою оплати праці.

Позбавлення премій, передбачених системою оплати праці, провадиться відповідно до положення про преміювання, що діє на підприємстві, в установі, організації, і може провадитися тільки за той розрахунковий період, у якому було допущено порушення трудової дисципліни, що оформлюється наказом керівника з обов'язковим зазначенням конкретних обставин, що стали причиною депреміювання.

Згідно зі статтею 151 КЗпП протягом строку дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення. Статтею 143 КЗпП встановлено, що відповідні заходи заохочення визначаються правилами внутрішнього трудового розпорядку або встановлюються у колективному договорі, іншому локальному нормативному акті роботодавця.

Зазначене не стосується премій, передбачених системою оплати праці, оскільки відповідно до статті 2 Закону України «Про оплату праці» премія є додатковою заробітною платою і пов'язана з виконанням виробничих завдань і функцій. В даному випадку премія, передбачена системою оплати праці, не є заходом заохочення і повинна виплачуватись працівникові на загальних підставах.

Заступник Міністра

В. Онищук

Премія за час відрядження

Службовим відрядженням відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Мініс­терства фінансів України від 13.03.98 р. № 59 (у редак­ції наказу від 17.03.2011 р. № 362), вважається по­їздка працівника за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза міс­цем його постійної роботи (за наявності документів, що підтверджують зв'язок службового відрядження з ос­новною діяльністю).

Тобто період перебування працівника у відрядженні є робочим часом працівника.

За роботу в період відрядження відповідно до ст. 121 КЗпП має виплачуватися заробітна плата, в тому числі нараховуватись премія. Якщо нарахована за період відрядження заробітна плата є нижчою від середньої заробітної плати, обчисленої згідно із законодавством (постановою КМУ № 100 від 8 лютого 1995 року ), тоді виплачується середня заробітна плата.

Уразі виплати середньої заробітної плати за період відрядження премію за цей період не нараховують.

Працівник захворів у відрядженні

Порядок відрядження працівника в межах України регулюється Інструкцією про службові відрядження у межах України та за кордон, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 № 59 (в редакції наказу від 17.03.2011 № 362), зареєстрованому Міністерством юстиції України від 29.03.2011 за № 410/11948 (далі - Інструкція).

Інструкцією передбачено, що за кожний день (у тому числі день від'їзду та приїзду) перебування працівника у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому виплачуються добові в межах граничних норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 23.04.1999 № 663 (сьогодні мінімальний розмір добових - 30 грн.).

У разі тимчасової непрацездатності відрядженого працівника йому на загальних підставах відшкодовуються витрати на найм житлового приміщення (крім випадків, коли відряджений працівник перебуває на стаціонарному лікуванні) і виплачуються добові впродовж усього часу, поки він не може за станом здоров'я стати до виконання покладеного на нього службового доручення або повернутися до місця свого постійного проживання, але на строк не більш як два місяці.

Тимчасова непрацездатність відрядженого працівника, а також неможливість за станом здоров'я повернутися до місця постійного проживання мають бути засвідчені в установленому порядку.

За період тимчасової непрацездатності відрядженому працівникові на загальних підставах виплачується допомога з тимчасової непрацездатності. Дні тимчасової непрацездатності не включаються до строку відрядження.

© 2012 Відділ освіти Кривоозерської райдержадміністрації : Створено на Joomla : Нотич О.О., тел. 097 7122688, notych@ukr.net .