Головне меню

відбувся районний семінар - навчання на тему: «Якщо роботодавцем порушено права працівників»

На базі Красненьківської первинної організації Профспілки працівників освіти, згідно плану роботи районної організації Профспілки на 2017 рік, 19 травня відбувся районний семінар - навчання на тему: «Якщо роботодавцем порушено права працівників» за участю голів первинних організацій Профспілки навчальних закладів освіти на чолі з головою районної організації Муравською І.О.

Відкрила семінар Муравська І.О.

З презентацію школи та садочку виступили: директор Федорченко Н.І. та голова ПК ДНЗ Заінчковська Л.К.

Про роботу первинки учасників семінару проінформував голова Профспілки школи Амбросюк О.О. Інтерактивне навчання складалося з вирішення спеціально підібраних соціально – правових ситуацій щодо захисту працівників від незаконного звільнення за ініціативою роботодавця, дотримання встановленої законодавством процедури звільнення, надання згоди профспілковим комітетом (відмова у наданні згоди) у межах повноважень та порядку застосування дисциплінарних стягнень.

Активну участь у обговорені взяли голови ПК Березківської ЗОШ І-ІІ ступенів Ганусовський О.В., Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та №2 Гречковська О.В., Могилюк О.М., та Курячелозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рудь В.Г.

З питання використання сучасних технічних засобів для підвищення ефективного обліку профспілкового членства, внутрішньоспілкової статистики і навчання профспілкового активу виступила голова ПК Великомечетнянської первинної організації Краєвська О.М.

Семінар поєднував теоретичну та практичну частини. Учасники моделювали конкретні правові ситуації та шляхи їх вирішення, працювали у групах, презентували та обговорювали результати своєї роботи, а по завершенню навчання отримали методичні рекомендації з питань дій профспілкового комітету при звільненні членів Профспілки.

 

Муравська І.О. Голова Кривоозерської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України

 

    

 

    

 

  

Опис досвіду Бундаківської С.І.

 

ОПИС ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ РОБОТИ

Вчителя фізики та математики Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ст.. №2

Бундаківської Світлани Іванівни

Працюю над науково-методичною проблемою «Розвиток самостійної пізнавальної діяльності та індивідуальних творчих здібностей».

Педагогічне кредо:

«Правильно навчає той, хто навчає цікаво».

А. Ейнштейн.

Актуальність вибраної проблеми

Сьогодні, коли відбуваються зміни і модернізації в області освіти, особлива увага звернена на роль школи, як організатора освітнього середовища для розвитку особистості.

Мета освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, самореалізовуватися, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу.

У сучасному суспільстві, яке все більше цінує інтелектуальний та творчий потенціал особистості, життєво компетентна людина здатна орієнтуватися в суспільстві, швидко реагувати на запити часу, спроможна реалізувати можливості та будувати власне життя, долати небезпеку, контролювати ризик.

Отже, сучасному учителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя, а також поетапно створювати умови для набуття учнями необхідних компетентностей.

Провідна педагогічна ідея проблеми

  НАВЧИТИСЯ ПІЗНАВАТИ;

НАВЧИТИСЯ ДІЯТИ;

НАВЧИТИСЯ ЖИТИ РАЗОМ;

НАВЧИТИСЯ ЖИТИ.

Фізика є однією з базових дисциплін в системі загальної середньої освіти, але разом з тим вона займає одне з останніх місць у рейтингу серед всіх шкільних предметів за рівнем зацікавленості учнів у їх вивченні. Майже третю частину учнів не цікавить фізика взагалі. І тому зараз на першому місці я ставлю питання про пошук нових шляхів розвитку, формування і підвищення пізнавальних інтересів учнів, підвищення ефективності уроків фізики, що проводжу.

Розв’язок нових задач, поставлених перед школою життя привів мене до пошуків нових форм організації навчальної роботи в школі, до використання нових методів навчання. За словами Верзіліна Н.М. "урок – це сонце, навколо якого, як планети, обертаються всі форми навчальних  занять”. Тому саме на уроці я намагаюся організувати таку діяльність, використати таку форму викладення матеріалу, щоб в моїх учнів виникло здивування, захоплення, бажання його освоїти, зрозуміти, що в свою чергу веде до формування стійкого пізнавального інтересу.    

Я вважаю, що учні будуть любити предмет, вчити його, захоплюватися ним лише тоді, коли їм буде цікаво. А зацікавити учнів – це обов’язок кожного вчителя. Ще А. Ейнштейн писав: "... якщо учитель поширює навколо себе подих нудьги, то в такому оточенні все зачахне; зуміє навчити той, хто навчає цікаво”.

Сучасному учневі не нудно на уроці, де використовуються новітні інформаційні технології навчання, які передбачають широке використання комп'ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення, як потужного засобу навчання фізики в основній школі.

Я намагаюся проводити уроки та позакласні заходи з широким використанням комп’ютерної техніки та мережі Internet.

В. Сухомлинський говорив, що школа має бути не коморою знань, а середовищем думок.

Глибоко переконана, що навчити мислити – одне із завдань учителя: моє завдання на перспективу, над яким я працюю щодня, створити таку навчальну атмосферу, яка б давала можливість молодим людям самостійно здобувати знання, знаходити найоптимальніші шляхи розв’язання певної проблемної ситуації, аргументовано відстоювати власну позицію, чітко висловлювати свою думку, мати розвинені комунікативні здібності і, в ідеалі, сформувати життєву компетентність учня, високоморальну особистість.

Сутність досвіду

З огляду на вищевикладене можна відзначити, що учень на уроці повинен бути настроєний на ефективний процес пізнання, мати в ньому особисту зацікавленість, розуміти, що й навіщо він виконуватиме. Без виникнення цих мотивів навчання, без мотивації навчальної діяльності пізнання не може принести позитивний результат. Мотив навчання — це спрямованість учня на різні сторони навчальної діяльності.

Діти залюбки виконують та складають тестові завдання в програмі Mytest, створюють презентації в Power Point, працюють з віртуальною фізичною лабораторією, використовують мережу Internet, шукаючи інформацію, тощо.

Активність та результативність учнів під час таких занять надихають і мене на пошук та розробку нового та цікавого матеріалу до уроків, які проводжу.

Дуже часто використовую на уроках такий вид контролю знань, як фізичний диктант. Особливо цікавими для учнів є:логічно – ланцюжковий диктант, стехіометричний, фразеологічний, формульний, диктант – змагання, диктант -  «мовчання», словниковий, вибірковий.

Для більш ефективного вивчення програмового матеріалу особливо в 7 класі практикую виконання учнями тестових завдань та створення проектів, які можна застосувати на будь-якому етапі уроку, що дозволяє раціонально використовувати час на уроці.

На уроках розв’язування задач учні працюють як в малих групах, так і колективно чи самостійно. При виконанні лабораторних робіт (практикуму) відбувається робота з консультантами, учнями, що заздалегідь підготувалися до роботи і на уроці виступають у ролі вчителя. Роль учителя – корекція знань учнів, допомога в формуванні висновків тощо.

«У вихованні все головне – і урок, і розвиток різноманітних інтересів…, і відносини вихованців у колективі» - писав Сухомлинський. Для цього на регулярних засадах залучаю школярів до участі у позаурочних заходах, серед яких великою популярністю користуються фізичні КВК, брейн – ринги,  конкурси, ігри тощо. Прикладом позакласної роботи з предмету є проведення тижнів фізики та астрономії в школі.

Результативність роботи

Вважаю що проведена робота вже приносить свої результати. З 2014 по 2017н.р.47 учнів взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Левеня»,і показали відмінний та добрий результат,14учнів стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад. Також мої учні взяли участь  у районних конкурсах.

2014-конкурс «юний натураліст»  І районе

2016- конкурс «юний натураліст»  І районе

Обласний конкурс енергозбереження «сонячна енергетика»

Обласний астрономічний конкурс «чорні діри в космосі»

Розуміючи роль вчителя в сучасному навчально – виховному процесі, сама намагаюся постійно вдосконалюватися: Випустила методичний посібник  «Метод проектів як один із сучасних методів навчання». Взяла участь у роботі науково – практичної  конференції «Питання співіснування людини і всесвіту», конкурсі «Фізика-сенс мого життя», науково-практична конференція «Акмеологічні засади динаміки майстерності вчителів – природничників», Конкурс  «Сталий розвиток – наш вибір».

Виступи на засіданнях МО, відкриті уроки:

1. «Дифузія» - 7 клас

2. «Газові закони» - 10 клас

3. «Архімедова сила»- 7клас

4. «Магнітне поле» - 9клас

5. «оптичні явища в природі» - 11клас

Висновки

Отже, упроваджую цей досвід у навчальний процес із метою підвищення ефективності навчання та для розвитку в учнів здатності до самоосвіти, самовизначення, самостійності й самореалізації, і це дає можливість учням:

·          формувати вміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її;

·          розвивати навички роботи з інформацією, що міститься в навчальних предметах й освітніх галузях, а також в навколишньому світі;

·          оволодіти мовами та способами взаємодії з людьми, навичками роботи в групі;

·          використовувати засвоєні знання, уміння та способи діяльності в реальному житті для розв’язання практичних завдань;

·          розвити здатність складати та здійснювати плани й особисті проекти;

·          виховувати ціннісне ставлення до власної та чужої праці, охайність, працелюбність, здатність брати на себе відповідальність із власної ініціативи;

·          формувати вміння аналізувати нові ситуації та застосовувати знання для такого аналізу;

·          розвивати якість конкурентоспроможного працівника;

·          виховувати доброзичливе ставлення до успіхів товариша, здатність уживатися з іншими;

·          оволодіти навичками використання сучасних технічних засобів, технологічних процесів;

·          підвищити рівень обізнаності на правилах використання технічних приладів, техніки безпеки та формувати уявлення про позитивні та негативні впливи техніки на життя людини.

      

 

 

Вкладення:
ОПИС ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ РОБОТИ.doc [ ] 21 kB

опис досвіду Шарандак Г.І.

                            

Вкладення:
Опис_досвiду_роботи_вчителя_математики_Шарандак_Г_I.doc [ ] 355 kB

Опис досвіду Вергелеса В.П.

 

   Опис досвіду роботи  вчителя фізичної культури

 та захисту Вітчизни  Голосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Вергелеса Вадима Петровича

 

 

Тема досвіду «ІКТ як засіб формувань знань, умінь і навичок учнів щодо захисту Вітчизни та військово- патріотичного виховання. »

 Педагогічне кредо:

                                               Проявляй себе не на словах, а в ділах.

 

Вступ

         Політичний, економічний, духовний розквіт України можливий лише за умови гарантування її державного суверенітету, політичної незалежності, збереження територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Гарантом національної безпеки України виступають боєздатні Збройні Сили, побудовані за принципом оборонної достатності. Збройні Сили є необхідним атрибутом держави і виконують її найголовнішу – захисну функцію.

Бойова готовність армії та флоту значною мірою обумовлюється рівнем підготовленості юнаків до строкової військової служби, до захисту Батьківщини. Строкова військова служба відповідно до Конституції та Закону України “Про загальний військовий обов’язок та військову службу” є почесним обов’язком кожного громадянина чоловічої статі. Це нелегкий, але дуже важливий і необхідний для суспільства вид діяльності, що характеризується складністю, високою напруженістю, динамічністю, суворою регламентацією, специфічністю спілкування. Готовність до служби в армії формується у цілісному навчально-виховному процесі, залежить від зусиль держави, сім’ї, громадських організацій і від самого юнака, його свідомості, активності, наполегливості. Кожен юнак повинен добре розуміти, які саме знання та навички, якості та властивості характеру потрібні воїнові на початковому етапі військової служби.

 

Актуальність досвіду, його практична значимість

  Полягає у забезпеченні сучасних підходів до проведення уроків, у спрямуванні його змісту на розвиток особистості, опанування учнями навичок та вмінь, самостійної творчої діяльності, на досягнення високого фізичного та розумового рівня, розвитку особистості дитини.

Новизна досвіду полягає в зміні традиційних підходів до проведення уроків  та позакласних заходів, які забезпечують реалізацію його мети.

Досвід має практичну значимість, його зміст містить зміни поглядів на особистість учня, зміни в підходах до планування програмового матеріалу, до побудови уроків, і він є доступним для використання вчителями фізичної культури та Захисту Вітчизни.

Досвід відповідає вимогам раціонального використання часу, засобів, затрат, можливостей, матеріально-технічної бази школи.

Підвищення фахового рівня

Для того, щоб давати суттєві знання учням, намагаюсь постійно збагачувати свої знання, розширювати свій світогляд: черпаю нову корисну інформацію з фахових журналів, Інтернет- ресурсів, цікавлюсь досвідом досвідчених учителів, мене також приваблюють цікаві розробки уроків, методи і прийоми роботи вчителів. Нове та раціональне використовую на своїх уроках, практикую проведення уроків з використанням інформаційно- комунікативних технологій. Маю власний  блог за адресою osvitazh.blogspot.com.

ІІ. Навчально-виховна робота з учнями

У процесі проведення занять з допризовної підготовки учнівська молодь усвідомлює основні вимоги Конституції України з військових питань, Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, морально й фізично готується до військової служби, отримує військово-патріотичне загартування як могутній стимул у боротьбі за розбудову нової незалежної України та його війська.

Урок – основна форма навчання в школі, і обов’язковий  для всіх  учнів. Кожний урок становить єдиний процес, в якому виконання усіх завдань здійснюється у взаємному зв’язку. У той же час, загальні закономірності побудови уроку допомагають ефективніше підготуватися до нього.

Під час своєї діяльності враховую загальні вимоги до проведення сучасного уроку, а саме:

1.                 озброювати учнів свідомими, глибокими, міцними знаннями;

2.                 формувати в учнів  міцні навички та вміння, що сприяють підготовці їх до життя;

3.                 підвищувати виховний ефект навчання на уроці, формувати в учнів у процесі навчання риси особистості;

4.                 здійснювати всебічний розвиток учнів, розвивати їхні загальні та індивідуальні особливості;

5.                 формувати в учнів самостійність, творчу активність, вміння творчо вирішувати завдання, які трапляються в житті;

6.                 виробляти вміння самостійно вчитися, отримувати та поглиблювати чи поповнювати знання;

7.                 формувати в учнів позитивні мотиви навчальної діяльності, бажання вчитися, потребу в розширенні й отриманні знань, позитивне ставлення до навчання.

     Організовуючи свою діяльність на уроках та в позаурочний час, намагаюся формувати почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, виховувати громадянські почуття і свідомість, повагу до Конституції та інших законів України. Формую прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості. Намагаюсь підвищувати престиж військової служби, формувати і розвивати мотивацію, спрямовану на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах України.

          Для проведення уроків захисту Вітчизни в школі використовую кабінетЗахисту Вітчизни,стадіон, майданчик для стройової підготовки, спортивну залу.

Уроки розпочинаю з шикування класу, рапорту чергового, привітання, ознайомлення із завданням на урок, виконання стройових вправ. Готуючись до проведення уроків, враховую особистісно зорієнтований підхід до навчання учнів. На уроках вирішую три основні напрями: оздоровчий, тренувальний, освітній. Тренувальний напрям служить для підвищення рівня рухової підготовленості. Освітній напрям дає змогу озброїти учнів знаннями.

Прагну, щоб кожен урок був логічним продовженням попереднього і, водночас, підготовкою до наступного, змістовним, цікавим для учнів і таким, що спонукає їх до активної діяльності.

Однією з головних умов успішного навчання є здатність тримати дисципліну на уроці, в іншому разі не спрацьовують ніякі методичні прийоми та хитрощі.Дисципліна більшою мірою залежить від рівня насиченості уроку, від уміння вчителя перемикати фази уроку, від його здатності задавати мотивацію і стимулювати учнівські успіхи, від уміння тримати педагогічну дисципліну, від уміння використовувати на практиці активні методи навчання.

У практиці роботи з предмету «Захист Вітчизни» застосовую різні методи навчання:

 -словесні– пояснення, розповідь, розпорядження, команда, підрахунок;

 -наочні– показ вправи вчителем, демонстрація плакатів, схем, карток, презентацій;

 -практичні– виконання вправ учнями.        

Намагаюсь, щоб  пояснення було лаконічним, конкретним, доступним і відповідало рівню розвитку учнів

Бесіду проводжу у вигляді запитань-відповідей, з чого видно, як учні засвоїли матеріал.

Команда розпорядження вчителя має конкретну форму і точний зміст.Команда часто супроводжується рахунком, що регулює темп і ритм вправ. Як правило,  команду використовую при проведенні практичних занять з вогневої, стройової, тактичної, фізичної підготовка та Цивільної оборони.

До практичних методів навчання належать вправи. Багаторазове повторення допомагає швидше оволодіти технікою вправи і підвищує якість виконання.

Намагаюсь привчати дітей до військової термінології, збагачувати їхній словниковий запас.

Залежно від того, які завдання ставляться на уроці, урок відноситься до певного типу. Проводжу:

o       вступні уроки;

o       уроки вивчення нового матеріалу;

o       уроки повторення;

o       комбіновані уроки;

o       контрольніуроки;

o       підсумкові уроки.

В своїй роботі проводжу нестандартні уроки з допомогою мультимедійних технологій.

Теоретична база досвіду

         Творчі здібності розглядаються науковцями як індивідуальний, мотиваційний і соціальний потенціал, що дає можливість отримати високі результати в будь-якій сфері діяльності. Дитина психологічно краще готується до сприймання невідомого, нового для неї, і це зумовлює не тільки кращі результати в навчанні, а й сприяє формуванню її особистості, таких моральних якостей, як цілеспрямованість, наполегливість, принциповість.

Мета дослідження:

1.Удосконалення традиційних методів під час використання інформаційно- комунікативних технологій.

2.Розробка системи творчих завдань, які формують пізнавальний інтерес учнів до засобів з захисту Вітчизни та в позаурочний час..

Завдання дослідження:

         аналіз діяльності вчителя і учнів під час використання інтерактивних методів навчання, які здатні зацікавити учнів, стимулювати і активізувати процес пізнання.

Ідея досвіду:

         створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність , формується як творча особистість.

Інноваційне значення:

впровадження  комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес, використання інтерактивних методів та прийомів для досягнення високої результативності в роботі.

Висвітлення змісту досвіду

    Необхідність застосування комп’ютера на сучасному уроці в сучасній школі доводить, що не останнє місце використання комп’ютера починає посідати при вивченні предмету “Захист Вітчизни”. Місце вчителя на сучасному уроці поступово переходить у нові рамки: якщо учитель раніше ніс певну інформацію до учнів, то тепер, за наявності комп’ютерів, вчитель спрямовує діяльність учнів у тому чи іншому руслі для досягнення тієї чи іншої мети. При вивченні фактично кожного розділу програми можна впроваджувати використання комп’ютера. Зрозуміло, що це не так легко, бо потребує додаткового програмного забезпечення, підготовки вчителя, а саме вчителя із знанням комп’ютера. Враховуючи свої можливості як вчителя предмету “Захист Вітчизни”, поступово впроваджую  уроки з використанням комп’ютера. На уроках “Захисту Вітчизни” практикую, по можливості, деякі уроки з вивчення нового матеріалу, а саме ті, які потребують більшої  наочності, використовую комп’ютер для демонстрації зразків озброєння, техніки, тих чи інших характеристик, перегляду відеофрагментів і т. д.

    На основі “Завдань для тематичного оцінювання знань учнів з курсу «Захист Вітчизни” мною створені тести для перевірки знань учнів статутів ЗС України, основ та правил стрільби, матеріальної частини автомата Калашникова та ручних гранат, основ цивільного захисту.

    Для ілюстрацій теоретичного матеріалу деяких розділів і тем програми предмету “Захист Вітчизни” з допомогою програми створення презентацій PowerPoint мною створені уроки-демонстрації, з якими працюють учні під час вивчення нового матеріалу. Демонстрації, як правило, супроводжуються поясненнями вчителя, але кожна з них створена так, що допускає і самостійну роботу учнів під час уроку. У кінці кожної демонстрації є запитання для закріплення і самоперевірки. Правила роботи з уроками-демонстраціями викладені у файлі Захист Вітчизни.txt., який знаходиться на диску.

    Крім того веду електронний журнал успішності учнів, який дає мені змогу не тільки швидко виставляти тематичні, семестрові та річні оцінки, а й аналізувати кількісні та якісні показники успішності учнів з допомогою діаграм та графіків.

Спеціального програмного забезпечення для вивчення предмета “Захист Вітчизни” з використанням комп’ютера  поки що не зустрічав, та й, взагалі, цілеспрямованого спеціалізованого матеріалу з предмету “Захист Вітчизни” ще мало.

Зараз, маючи можливість користуватися мережею Internet, поступово накопичую ті чи інші додаткові матеріали. Список сайтів, на яких можна знайти корисну інформацію для уроків «Захисту Вітчизни», наведено у додатку.

Не останнє місце у формуванні всебічно розвинутої особистості учня займають і різні комп’ютерні ігри, пов’язані з тематикою предмету “Захист Вітчизни”. Вони покращують логічне мислення, аналіз тактичної ситуації і можливість використати свої знання на практиці.

 

   

 

 

Вкладення:
Майстер_-_клас.doc [ ] 29 kB
опис_досвiду_Вергелес.doc [ ] 67 kB
План_конспекту_уроку_Захист_Вiтчизни.doc [ ] 39 kB

гала-концерт обласного Фестивалю «Освітянські таланти Миколаївщини»

 

30 березня 2017 року в обласному Будинку художньої творчості відбувся  гала-концерт обласного Фестивалю «Освітянські таланти Миколаївщини», організований обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки.

В гала-концерті взяли участь художні колективи навчальних закладів,  окремі виконавці з районів та міст області.

Програма Фестивалю була багатожанровою і цікавою. Лунали відомі та авторські пісні про Україну, рідний край, рідну мову, матір, вчителя, профспілкового лідера, весну та кохання. Виконувались запальні танці, звучали музичні твори.

Наш район представляла молодий педагог, вчитель музичного мистецтва Великомечетнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Кривенька Тетяна Анатоліївна, яка гідно виступила і зачарувала своєю піснею. Всі виступи супроводжувались яскравими  відео та слайд – презентаціями. 

Зі словами щирої подяки та вдячності за активну життєву позицію, талант  і  майстерність до учасників Фестивалю звернулася голова обласної організації Профспілки В.М.Оборонько та вручила дипломи усім виконавцям.

Голова Кривоозерської районної організації профспілки працівників освіти І.О.Муравська привітала Тетяну Анатоліївну квітами та грошовою премією.

 

                

© 2012 Відділ освіти Кривоозерської райдержадміністрації : Створено на Joomla : Нотич О.О., тел. 097 7122688, notych@ukr.net .