Опис досвіду Вергелеса В.П.

 

   Опис досвіду роботи  вчителя фізичної культури

 та захисту Вітчизни  Голосківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Вергелеса Вадима Петровича

 

 

Тема досвіду «ІКТ як засіб формувань знань, умінь і навичок учнів щодо захисту Вітчизни та військово- патріотичного виховання. »

 Педагогічне кредо:

                                               Проявляй себе не на словах, а в ділах.

 

Вступ

         Політичний, економічний, духовний розквіт України можливий лише за умови гарантування її державного суверенітету, політичної незалежності, збереження територіальної цілісності та недоторканності кордонів. Гарантом національної безпеки України виступають боєздатні Збройні Сили, побудовані за принципом оборонної достатності. Збройні Сили є необхідним атрибутом держави і виконують її найголовнішу – захисну функцію.

Бойова готовність армії та флоту значною мірою обумовлюється рівнем підготовленості юнаків до строкової військової служби, до захисту Батьківщини. Строкова військова служба відповідно до Конституції та Закону України “Про загальний військовий обов’язок та військову службу” є почесним обов’язком кожного громадянина чоловічої статі. Це нелегкий, але дуже важливий і необхідний для суспільства вид діяльності, що характеризується складністю, високою напруженістю, динамічністю, суворою регламентацією, специфічністю спілкування. Готовність до служби в армії формується у цілісному навчально-виховному процесі, залежить від зусиль держави, сім’ї, громадських організацій і від самого юнака, його свідомості, активності, наполегливості. Кожен юнак повинен добре розуміти, які саме знання та навички, якості та властивості характеру потрібні воїнові на початковому етапі військової служби.

 

Актуальність досвіду, його практична значимість

  Полягає у забезпеченні сучасних підходів до проведення уроків, у спрямуванні його змісту на розвиток особистості, опанування учнями навичок та вмінь, самостійної творчої діяльності, на досягнення високого фізичного та розумового рівня, розвитку особистості дитини.

Новизна досвіду полягає в зміні традиційних підходів до проведення уроків  та позакласних заходів, які забезпечують реалізацію його мети.

Досвід має практичну значимість, його зміст містить зміни поглядів на особистість учня, зміни в підходах до планування програмового матеріалу, до побудови уроків, і він є доступним для використання вчителями фізичної культури та Захисту Вітчизни.

Досвід відповідає вимогам раціонального використання часу, засобів, затрат, можливостей, матеріально-технічної бази школи.

Підвищення фахового рівня

Для того, щоб давати суттєві знання учням, намагаюсь постійно збагачувати свої знання, розширювати свій світогляд: черпаю нову корисну інформацію з фахових журналів, Інтернет- ресурсів, цікавлюсь досвідом досвідчених учителів, мене також приваблюють цікаві розробки уроків, методи і прийоми роботи вчителів. Нове та раціональне використовую на своїх уроках, практикую проведення уроків з використанням інформаційно- комунікативних технологій. Маю власний  блог за адресою osvitazh.blogspot.com.

ІІ. Навчально-виховна робота з учнями

У процесі проведення занять з допризовної підготовки учнівська молодь усвідомлює основні вимоги Конституції України з військових питань, Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу”, морально й фізично готується до військової служби, отримує військово-патріотичне загартування як могутній стимул у боротьбі за розбудову нової незалежної України та його війська.

Урок – основна форма навчання в школі, і обов’язковий  для всіх  учнів. Кожний урок становить єдиний процес, в якому виконання усіх завдань здійснюється у взаємному зв’язку. У той же час, загальні закономірності побудови уроку допомагають ефективніше підготуватися до нього.

Під час своєї діяльності враховую загальні вимоги до проведення сучасного уроку, а саме:

1.                 озброювати учнів свідомими, глибокими, міцними знаннями;

2.                 формувати в учнів  міцні навички та вміння, що сприяють підготовці їх до життя;

3.                 підвищувати виховний ефект навчання на уроці, формувати в учнів у процесі навчання риси особистості;

4.                 здійснювати всебічний розвиток учнів, розвивати їхні загальні та індивідуальні особливості;

5.                 формувати в учнів самостійність, творчу активність, вміння творчо вирішувати завдання, які трапляються в житті;

6.                 виробляти вміння самостійно вчитися, отримувати та поглиблювати чи поповнювати знання;

7.                 формувати в учнів позитивні мотиви навчальної діяльності, бажання вчитися, потребу в розширенні й отриманні знань, позитивне ставлення до навчання.

     Організовуючи свою діяльність на уроках та в позаурочний час, намагаюся формувати почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, виховувати громадянські почуття і свідомість, повагу до Конституції та інших законів України. Формую прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості. Намагаюсь підвищувати престиж військової служби, формувати і розвивати мотивацію, спрямовану на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах України.

          Для проведення уроків захисту Вітчизни в школі використовую кабінетЗахисту Вітчизни,стадіон, майданчик для стройової підготовки, спортивну залу.

Уроки розпочинаю з шикування класу, рапорту чергового, привітання, ознайомлення із завданням на урок, виконання стройових вправ. Готуючись до проведення уроків, враховую особистісно зорієнтований підхід до навчання учнів. На уроках вирішую три основні напрями: оздоровчий, тренувальний, освітній. Тренувальний напрям служить для підвищення рівня рухової підготовленості. Освітній напрям дає змогу озброїти учнів знаннями.

Прагну, щоб кожен урок був логічним продовженням попереднього і, водночас, підготовкою до наступного, змістовним, цікавим для учнів і таким, що спонукає їх до активної діяльності.

Однією з головних умов успішного навчання є здатність тримати дисципліну на уроці, в іншому разі не спрацьовують ніякі методичні прийоми та хитрощі.Дисципліна більшою мірою залежить від рівня насиченості уроку, від уміння вчителя перемикати фази уроку, від його здатності задавати мотивацію і стимулювати учнівські успіхи, від уміння тримати педагогічну дисципліну, від уміння використовувати на практиці активні методи навчання.

У практиці роботи з предмету «Захист Вітчизни» застосовую різні методи навчання:

 -словесні– пояснення, розповідь, розпорядження, команда, підрахунок;

 -наочні– показ вправи вчителем, демонстрація плакатів, схем, карток, презентацій;

 -практичні– виконання вправ учнями.        

Намагаюсь, щоб  пояснення було лаконічним, конкретним, доступним і відповідало рівню розвитку учнів

Бесіду проводжу у вигляді запитань-відповідей, з чого видно, як учні засвоїли матеріал.

Команда розпорядження вчителя має конкретну форму і точний зміст.Команда часто супроводжується рахунком, що регулює темп і ритм вправ. Як правило,  команду використовую при проведенні практичних занять з вогневої, стройової, тактичної, фізичної підготовка та Цивільної оборони.

До практичних методів навчання належать вправи. Багаторазове повторення допомагає швидше оволодіти технікою вправи і підвищує якість виконання.

Намагаюсь привчати дітей до військової термінології, збагачувати їхній словниковий запас.

Залежно від того, які завдання ставляться на уроці, урок відноситься до певного типу. Проводжу:

o       вступні уроки;

o       уроки вивчення нового матеріалу;

o       уроки повторення;

o       комбіновані уроки;

o       контрольніуроки;

o       підсумкові уроки.

В своїй роботі проводжу нестандартні уроки з допомогою мультимедійних технологій.

Теоретична база досвіду

         Творчі здібності розглядаються науковцями як індивідуальний, мотиваційний і соціальний потенціал, що дає можливість отримати високі результати в будь-якій сфері діяльності. Дитина психологічно краще готується до сприймання невідомого, нового для неї, і це зумовлює не тільки кращі результати в навчанні, а й сприяє формуванню її особистості, таких моральних якостей, як цілеспрямованість, наполегливість, принциповість.

Мета дослідження:

1.Удосконалення традиційних методів під час використання інформаційно- комунікативних технологій.

2.Розробка системи творчих завдань, які формують пізнавальний інтерес учнів до засобів з захисту Вітчизни та в позаурочний час..

Завдання дослідження:

         аналіз діяльності вчителя і учнів під час використання інтерактивних методів навчання, які здатні зацікавити учнів, стимулювати і активізувати процес пізнання.

Ідея досвіду:

         створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність , формується як творча особистість.

Інноваційне значення:

впровадження  комп’ютерних технологій в навчально-виховний процес, використання інтерактивних методів та прийомів для досягнення високої результативності в роботі.

Висвітлення змісту досвіду

    Необхідність застосування комп’ютера на сучасному уроці в сучасній школі доводить, що не останнє місце використання комп’ютера починає посідати при вивченні предмету “Захист Вітчизни”. Місце вчителя на сучасному уроці поступово переходить у нові рамки: якщо учитель раніше ніс певну інформацію до учнів, то тепер, за наявності комп’ютерів, вчитель спрямовує діяльність учнів у тому чи іншому руслі для досягнення тієї чи іншої мети. При вивченні фактично кожного розділу програми можна впроваджувати використання комп’ютера. Зрозуміло, що це не так легко, бо потребує додаткового програмного забезпечення, підготовки вчителя, а саме вчителя із знанням комп’ютера. Враховуючи свої можливості як вчителя предмету “Захист Вітчизни”, поступово впроваджую  уроки з використанням комп’ютера. На уроках “Захисту Вітчизни” практикую, по можливості, деякі уроки з вивчення нового матеріалу, а саме ті, які потребують більшої  наочності, використовую комп’ютер для демонстрації зразків озброєння, техніки, тих чи інших характеристик, перегляду відеофрагментів і т. д.

    На основі “Завдань для тематичного оцінювання знань учнів з курсу «Захист Вітчизни” мною створені тести для перевірки знань учнів статутів ЗС України, основ та правил стрільби, матеріальної частини автомата Калашникова та ручних гранат, основ цивільного захисту.

    Для ілюстрацій теоретичного матеріалу деяких розділів і тем програми предмету “Захист Вітчизни” з допомогою програми створення презентацій PowerPoint мною створені уроки-демонстрації, з якими працюють учні під час вивчення нового матеріалу. Демонстрації, як правило, супроводжуються поясненнями вчителя, але кожна з них створена так, що допускає і самостійну роботу учнів під час уроку. У кінці кожної демонстрації є запитання для закріплення і самоперевірки. Правила роботи з уроками-демонстраціями викладені у файлі Захист Вітчизни.txt., який знаходиться на диску.

    Крім того веду електронний журнал успішності учнів, який дає мені змогу не тільки швидко виставляти тематичні, семестрові та річні оцінки, а й аналізувати кількісні та якісні показники успішності учнів з допомогою діаграм та графіків.

Спеціального програмного забезпечення для вивчення предмета “Захист Вітчизни” з використанням комп’ютера  поки що не зустрічав, та й, взагалі, цілеспрямованого спеціалізованого матеріалу з предмету “Захист Вітчизни” ще мало.

Зараз, маючи можливість користуватися мережею Internet, поступово накопичую ті чи інші додаткові матеріали. Список сайтів, на яких можна знайти корисну інформацію для уроків «Захисту Вітчизни», наведено у додатку.

Не останнє місце у формуванні всебічно розвинутої особистості учня займають і різні комп’ютерні ігри, пов’язані з тематикою предмету “Захист Вітчизни”. Вони покращують логічне мислення, аналіз тактичної ситуації і можливість використати свої знання на практиці.

 

   

 

 

Вкладення:
Майстер_-_клас.doc [ ] 29 kB
опис_досвiду_Вергелес.doc [ ] 67 kB
План_конспекту_уроку_Захист_Вiтчизни.doc [ ] 39 kB
© 2021 Відділ освіти Кривоозерської райдержадміністрації : Створено на Joomla : Нотич О.О., тел. 097 7122688, notych@ukr.net .