Опис досвіду Бундаківської С.І.

 

ОПИС ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ РОБОТИ

Вчителя фізики та математики Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ст.. №2

Бундаківської Світлани Іванівни

Працюю над науково-методичною проблемою «Розвиток самостійної пізнавальної діяльності та індивідуальних творчих здібностей».

Педагогічне кредо:

«Правильно навчає той, хто навчає цікаво».

А. Ейнштейн.

Актуальність вибраної проблеми

Сьогодні, коли відбуваються зміни і модернізації в області освіти, особлива увага звернена на роль школи, як організатора освітнього середовища для розвитку особистості.

Мета освіти – формування особистості, яка буде здатна отримувати глибокі знання, професійні навички, вільно орієнтуватися, самореалізовуватися, саморозвиватися і самостійно приймати правильні, морально-відповідальні рішення в умовах мінливого світу.

У сучасному суспільстві, яке все більше цінує інтелектуальний та творчий потенціал особистості, життєво компетентна людина здатна орієнтуватися в суспільстві, швидко реагувати на запити часу, спроможна реалізувати можливості та будувати власне життя, долати небезпеку, контролювати ризик.

Отже, сучасному учителеві необхідні гнучкість і нестандартність мислення, вміння адаптуватися до швидких змін умов життя, а також поетапно створювати умови для набуття учнями необхідних компетентностей.

Провідна педагогічна ідея проблеми

  НАВЧИТИСЯ ПІЗНАВАТИ;

НАВЧИТИСЯ ДІЯТИ;

НАВЧИТИСЯ ЖИТИ РАЗОМ;

НАВЧИТИСЯ ЖИТИ.

Фізика є однією з базових дисциплін в системі загальної середньої освіти, але разом з тим вона займає одне з останніх місць у рейтингу серед всіх шкільних предметів за рівнем зацікавленості учнів у їх вивченні. Майже третю частину учнів не цікавить фізика взагалі. І тому зараз на першому місці я ставлю питання про пошук нових шляхів розвитку, формування і підвищення пізнавальних інтересів учнів, підвищення ефективності уроків фізики, що проводжу.

Розв’язок нових задач, поставлених перед школою життя привів мене до пошуків нових форм організації навчальної роботи в школі, до використання нових методів навчання. За словами Верзіліна Н.М. "урок – це сонце, навколо якого, як планети, обертаються всі форми навчальних  занять”. Тому саме на уроці я намагаюся організувати таку діяльність, використати таку форму викладення матеріалу, щоб в моїх учнів виникло здивування, захоплення, бажання його освоїти, зрозуміти, що в свою чергу веде до формування стійкого пізнавального інтересу.    

Я вважаю, що учні будуть любити предмет, вчити його, захоплюватися ним лише тоді, коли їм буде цікаво. А зацікавити учнів – це обов’язок кожного вчителя. Ще А. Ейнштейн писав: "... якщо учитель поширює навколо себе подих нудьги, то в такому оточенні все зачахне; зуміє навчити той, хто навчає цікаво”.

Сучасному учневі не нудно на уроці, де використовуються новітні інформаційні технології навчання, які передбачають широке використання комп'ютерної техніки та спеціального програмного забезпечення, як потужного засобу навчання фізики в основній школі.

Я намагаюся проводити уроки та позакласні заходи з широким використанням комп’ютерної техніки та мережі Internet.

В. Сухомлинський говорив, що школа має бути не коморою знань, а середовищем думок.

Глибоко переконана, що навчити мислити – одне із завдань учителя: моє завдання на перспективу, над яким я працюю щодня, створити таку навчальну атмосферу, яка б давала можливість молодим людям самостійно здобувати знання, знаходити найоптимальніші шляхи розв’язання певної проблемної ситуації, аргументовано відстоювати власну позицію, чітко висловлювати свою думку, мати розвинені комунікативні здібності і, в ідеалі, сформувати життєву компетентність учня, високоморальну особистість.

Сутність досвіду

З огляду на вищевикладене можна відзначити, що учень на уроці повинен бути настроєний на ефективний процес пізнання, мати в ньому особисту зацікавленість, розуміти, що й навіщо він виконуватиме. Без виникнення цих мотивів навчання, без мотивації навчальної діяльності пізнання не може принести позитивний результат. Мотив навчання — це спрямованість учня на різні сторони навчальної діяльності.

Діти залюбки виконують та складають тестові завдання в програмі Mytest, створюють презентації в Power Point, працюють з віртуальною фізичною лабораторією, використовують мережу Internet, шукаючи інформацію, тощо.

Активність та результативність учнів під час таких занять надихають і мене на пошук та розробку нового та цікавого матеріалу до уроків, які проводжу.

Дуже часто використовую на уроках такий вид контролю знань, як фізичний диктант. Особливо цікавими для учнів є:логічно – ланцюжковий диктант, стехіометричний, фразеологічний, формульний, диктант – змагання, диктант -  «мовчання», словниковий, вибірковий.

Для більш ефективного вивчення програмового матеріалу особливо в 7 класі практикую виконання учнями тестових завдань та створення проектів, які можна застосувати на будь-якому етапі уроку, що дозволяє раціонально використовувати час на уроці.

На уроках розв’язування задач учні працюють як в малих групах, так і колективно чи самостійно. При виконанні лабораторних робіт (практикуму) відбувається робота з консультантами, учнями, що заздалегідь підготувалися до роботи і на уроці виступають у ролі вчителя. Роль учителя – корекція знань учнів, допомога в формуванні висновків тощо.

«У вихованні все головне – і урок, і розвиток різноманітних інтересів…, і відносини вихованців у колективі» - писав Сухомлинський. Для цього на регулярних засадах залучаю школярів до участі у позаурочних заходах, серед яких великою популярністю користуються фізичні КВК, брейн – ринги,  конкурси, ігри тощо. Прикладом позакласної роботи з предмету є проведення тижнів фізики та астрономії в школі.

Результативність роботи

Вважаю що проведена робота вже приносить свої результати. З 2014 по 2017н.р.47 учнів взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Левеня»,і показали відмінний та добрий результат,14учнів стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад. Також мої учні взяли участь  у районних конкурсах.

2014-конкурс «юний натураліст»  І районе

2016- конкурс «юний натураліст»  І районе

Обласний конкурс енергозбереження «сонячна енергетика»

Обласний астрономічний конкурс «чорні діри в космосі»

Розуміючи роль вчителя в сучасному навчально – виховному процесі, сама намагаюся постійно вдосконалюватися: Випустила методичний посібник  «Метод проектів як один із сучасних методів навчання». Взяла участь у роботі науково – практичної  конференції «Питання співіснування людини і всесвіту», конкурсі «Фізика-сенс мого життя», науково-практична конференція «Акмеологічні засади динаміки майстерності вчителів – природничників», Конкурс  «Сталий розвиток – наш вибір».

Виступи на засіданнях МО, відкриті уроки:

1. «Дифузія» - 7 клас

2. «Газові закони» - 10 клас

3. «Архімедова сила»- 7клас

4. «Магнітне поле» - 9клас

5. «оптичні явища в природі» - 11клас

Висновки

Отже, упроваджую цей досвід у навчальний процес із метою підвищення ефективності навчання та для розвитку в учнів здатності до самоосвіти, самовизначення, самостійності й самореалізації, і це дає можливість учням:

·          формувати вміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати необхідну інформацію, трансформувати, зберігати та транслювати її;

·          розвивати навички роботи з інформацією, що міститься в навчальних предметах й освітніх галузях, а також в навколишньому світі;

·          оволодіти мовами та способами взаємодії з людьми, навичками роботи в групі;

·          використовувати засвоєні знання, уміння та способи діяльності в реальному житті для розв’язання практичних завдань;

·          розвити здатність складати та здійснювати плани й особисті проекти;

·          виховувати ціннісне ставлення до власної та чужої праці, охайність, працелюбність, здатність брати на себе відповідальність із власної ініціативи;

·          формувати вміння аналізувати нові ситуації та застосовувати знання для такого аналізу;

·          розвивати якість конкурентоспроможного працівника;

·          виховувати доброзичливе ставлення до успіхів товариша, здатність уживатися з іншими;

·          оволодіти навичками використання сучасних технічних засобів, технологічних процесів;

·          підвищити рівень обізнаності на правилах використання технічних приладів, техніки безпеки та формувати уявлення про позитивні та негативні впливи техніки на життя людини.

      

 

 

Вкладення:
ОПИС ВЛАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ РОБОТИ.doc [ ] 21 kB
© 2021 Відділ освіти Кривоозерської райдержадміністрації : Створено на Joomla : Нотич О.О., тел. 097 7122688, notych@ukr.net .